Energetikai tanúsítvány Sopron

Kötelező energetikai tanúsítvány elkészítése Sopron és környékén

2024. július 15. hétfő

Henrik, Roland

Adatkezelési tájékoztató panaszt és közérdekű bejelentést, beadványt benyújtók részére

I. Adatkezelő megnevezése:

név:

székhely: ,

Képviseli: (név, cím, +36-30-975-0606, b.imi@freemail.hu)

 

II. A kezelt személyes adatok köre:

Az  – a III. pontban meghatározott célból – az alábbi személyes adatokat kezeli:

- az Ön neve,

- lakcíme,

- e-mail címe és/vagy telefonszáma, valamint

- papír alapú panasz, közérdekű bejelentés, beadvány benyújtása esetén az Ön aláírása.

- Elektronikus kapcsolattartás esetén az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok (név, e-mail cím).


III. Az adatkezelés célja:

A(z)  az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeli:

- az Ön által benyújtott magán jellegű panaszra, vagy közérdekű bejelentésre, beadványra történő válaszadás,

- kapcsolattartás, valamint

- a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos bejelentő ismételt bejelentésének, panaszának kiszűrése.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az eljárásra jogosult  az Ön személyes adatait a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) alapján kezeli.

 

V. Adattovábbítás:

Amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés, beadvány tárgyában nem a(z)  vállalkozás jogosult eljárni, a panasz vagy a közérdekű bejelentés, beadvány – a Panasztörvény 1. § (5) bekezdése alapján – a beérkezésétől számított nyolc napon belül az illetékes szervhez továbbításra kerül.

 

VI. Az adatkezelés időtartama:

A(z)  vállalkozás az Ön személyes adatait az ügykezelés és az esetleges későbbi panaszkezelés újbóli lefolytatásának elkerülése érdekében 5 év megőrzési időig kezeli.

 

VII. Adatfeldolgozók:

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Vár-köz Kft. (székhely/hivatalos levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13 - 15. fszt. 50., cégjegyzékszám: 01-09-951222; elektronikus elérhetőség: info@lakascentrum.hu; honlap címe: www.varkoz.hu; telefonszám: +36 30 328 6789.) látja el.

A(z)  vállalkozás informatikai rendszerét a Vár-köz Kft. biztosítja, a személyes adatok elektronikus rendszerekben történő tárolása általa üzemeltetett szervereken valósul meg.

A beérkezett panaszok, közérdekű bejelentések, beadványok a szervereken történő adatmegőrzése során rögzített adatok adatfeldolgozója a Vár-köz Kft. Az adatfeldolgozó biztosítja az adatkezelőt, hogy külön kérésére, a tárolt adatok a szerverein törlésre kerülnek, ill. a VI. pontban jelzett időtartam után törlésre kerülnek.

 

VIII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:

1. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az eljárásra jogosulttól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon:

- az adatkezelés céljáról,

- az érintett személyes adatok kategóriáiról,

- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról,

- a személyes adatok gyűjtésének módjáról,

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.

A hozzáféréshez való jog keretén belül az eljárásra jogosult az adatkezelés tárgyát képező

személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az eljárásra jogosult indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

3. A törléshez való jog

Az Ön kérésére a(z)  indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, amennyiben

- a személyes adatokra már nincsen szükség

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az

- adatkezelésre, vagy

- a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy

- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az eljárásra jogosult korlátozza az adatkezelést, ha

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az eljárásra jogosult ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy

- a panaszkezelő eljárásra jogosultnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a panaszkezelő eljárásra jogosult jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Ön személyes adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben a panaszkezelő eljárásra jogosult a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A joggyakorlás menete:

1) A panaszkezelő eljárásra jogosult a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az Önt a VIII. 1-5. pontban foglalt jogok gyakorlása iránti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az elintézési határidő magán jellegű panaszok és bejelentések esetén 3 hónap, a közérdekű panaszok és bejelentések esetében a határidő az illetékes szervek esetében sem haladhatja meg a legfeljebb 6 hónapot. A határidő meghosszabbításáról a panaszkezelő eljárásra jogosult a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

2) Ha a(z)  nem tesz intézkedéseket a bejelentett kérelme, panasza nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3) A(z)  díjmentesen tájékoztatja Önt, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a panaszkezelő eljárásra jogosult, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

4) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az panaszkezelő eljárásra jogosult a kérelmét Ön az azonosítását követően tudja teljesíteni.

5) Amennyiben a panaszkezelő eljárásra jogosult -nak/nek megalapozott kétségei vannak a VIII. 1-5. pontban foglalt jogok gyakorlása iránti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

IX. Egyéb rendelkezések:

A személyes adatok kezeléséről a(z)  elektronikus bejelentési felületet üzemeltet a vállalkozása honlapján és ennek kezelésére elektronikus panaszkezelési nyilvántartást vezet adminisztrációs felületén.

 

X. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor bírósághoz fordulhat és eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.